سفارش تبلیغ
صبا
روزى دو گونه است : آن که بجوید و آن که بجویندش ، پس آن که دنیا را جوید مرگ در پى او پوید تا از دنیایش برون راند و آن که آخرت را خواهد دنیا او را جوید تا روزى‏اش را به کمال بدو رساند . [نهج البلاغه]

باید غزل پای دلِ تنگ تو باشم

افسرده ترین شاعر آهنگ تو باشم

تقصیر خودم نیست که اینقدر... (سه نقطه)

شاید که خدا خواسته دلتنگ تو باشممهدی صفی یاری ::: دوشنبه 89/1/23::: ساعت 9:20 عصر نظرات دیگران: نظر

وُضِعَت الراحةُ فی الجنة والناس یَطلبونها فی الدنیا ، فلم یجدونَها ….
آسایش و راحتی در بهشت قرار داده شده است و مردم آن را در دنیا می خواهند، پس پیدایش نمی کنند …
حدیث نبویمهدی صفی یاری ::: چهارشنبه 89/1/18::: ساعت 7:4 عصر نظرات دیگران: نظر